ಧಾರವಾಡ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

ಧಾರವಾಡ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

PRESS NOTE

PRESS NOTE: 10-10-2019

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè, zsÁgÀªÁqÀ.
¢£ÁAPÀB 30-09-2019.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದು ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರದೇವರಾಜ ನರಸಿಂಹಲು ಮೈತಕುರಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪದ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ತಡೆದು, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದರು. ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ಷಿಪ್ರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಗೋಪಿ ಸಮರೂ, ರಾಜೇಶ ರಾಜು ರುದ್ರಪಾಟಿ, ಗೌರೀಶ ಉಳವಪ್ಪ ಸುಳ್ಳದ  ಉಮೆಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಬ £Á®ÄÌ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
              ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ .ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ತಿಕಾ ಕಟಿಯಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
PRESS NOTE 06-09-2019PRESS NOTE 28-09-2018


 PRESS NOTE 23-05-2017
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè zsÁgÀªÁqÀ.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

PÉÆÃn gÀÆ. «ªÀiÁ ºÀtPÁÌV - ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À PÉƯÉ

PÀÄAzÀUÉÆüÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 64/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ £Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸À«¸ÁÛgÀ ªÀiÁ»w.
        ¢£ÁAPÀ: 27-04-2017 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ²ªÀgÁd UÀAUÀ¥Àà PÉÆrèªÁqÀ ¸Á: ¸ÀA² EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è, ¢£ÁAPÀ: 27-04-2017 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¸ÀA²-ZÁPÀ®©â gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆAUÀ®, ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 27 / E.JZï 1869 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀA² PÀqɬÄAzÀ ZÁPÀ®©â PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÀgÀtÂAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ« »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd UÀAUÀ¥Àà PÉÆrèªÁqÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀA² FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÀÄAzÀUÉÆüÀ ¦.J¸ï. oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 64/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR¯ÁV gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁzÀ°è ªÀÄgÀt CAvÁ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢vÀÄÛ.

        ¢£ÁAPÀ: 28-04-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ¯ÉAiÀÄ°è DzÀ UÁAiÀÄzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ±ÀjÃgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ F §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ D¥Á¢vÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆAUÀ® ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®èªÁV  ºÁUÀÆ D ¢£À vÁ£ÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ £ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ, ¨Á¯Áf D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÁÌV £ÁUÀgÁd EªÀ¤UÉ zÁR°¹zÀ ¢£À £À£Àß ¯ÉʸÀ£Àì  PÉÆqÀĪÀAvÉ ²ªÀgÁd PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ w½AiÀÄzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀĪÁUÀ £Á£Éà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÈvÀ¤UÉ PÉqÀ« UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ  ¸ÀļÀÄî ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ w½¹zÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EwÛaUÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÀgÁd£À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀzÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è EzÉà d£ÉêÀjAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä fêÀ «ªÀiÁ ¥Á®¹ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ EzÀgÀ°è £Á«Ä¤AiÀiÁV ºÉAqÀw EzÁÝUÀ®Æ PÀÆqÁ CzÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £Á«Ä¤ CAvÁ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj ²ªÀgÁd£À ªÉÄïɠ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÁUÀÆ  ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÉÄÃWÁ EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ oÁuÉUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÄð£ÀAvÉ  ²ªÀgÁd£Éà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÄÝ  EªÀÅUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ²ªÀgÁd¤UÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ. ºÀt fêÀ «ªÉÄAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ±ÉrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀgÁd FvÀ¤UÉ «¥ÀjÃvÀ ¸ÀgÁ¬Ä  PÀÄr¹ ªÀÄ®VzÁUÀ CªÀ£À vÀ®UÉ ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀ UÁrAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÁPÀ®©â-¸ÀA² gÀ¸ÉÛUÉ vÀAzÀÄ ¥ÉưøÀgÀ ¢PÀÄÌ vÀ¦à¸À®Ä C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt JAzÀÄ ¸ÀȶֹzÀÄÝ CzÉ.

        ²æÃ.¸ÀAvÉÆõÀ ¨Á§Ä L.¦.J¸ï J¸ï.¦. zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è   ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©.¦. r.J¸ï.¦ zsÁgÀªÁqÀ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀ  £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ PÀÄAzÀUÉÆüÀ ¹.¦.L ²æÃ. ªÉAPÀl¸Áé«Ä, ¦.J¸ï.L ¢£ÉñÀ dªÀ¼ÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L PÉ.JA.ºÉ¨Áâ¼À, ªÀÄ.J.J¸ï.L J¯ï.J¸ï.ªÀÄÄUÀ¼ÀUÉÃj, ¦.¹. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¦.¹ §rUÉÃgÀ, ¦.¹. ZÀAzÀÄæ, ¦.¹. PÀqÀw, ¦.¹. PÀnÖªÀĤ, JZï.¹. CµÀÖV ªÀÄvÀÄÛ JZï.¹ gÀ« ªÀÄÄUÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ D¥Á¢vÀ ²ªÀgÁd vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ. fêÀ «ªÀiÁ ºÀtzÀ D¸ÉUÁV vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸À£À°è «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr¹  ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁQ  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt CAvÁ ¸ÀȶֹzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ PÉƯÉUÉ §¼À¹zÀ
1) ¸ÀÄwÛUÉ,
2) ±ÀªÀ ¸ÁV¸À®Ä §¼À¹zÀ ¤Ãj£À PÉÊUÁr
3) fêÀ «ªÀiÁ ¥Á®¹AiÀÄ ¨ÁAqÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ
        EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀAzÀ ¹.¦.L PÀÄAzÀUÉÆüÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀPÉÌ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.
PRESS NOTE OF 20-05-2017

PRESS NOTE OF 11-01-2017