ಧಾರವಾಡ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

ಧಾರವಾಡ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

PRESS NOTE


 PRESS NOTE 06-09-2019PRESS NOTE 28-09-2018


 PRESS NOTE 23-05-2017
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè zsÁgÀªÁqÀ.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

PÉÆÃn gÀÆ. «ªÀiÁ ºÀtPÁÌV - ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À PÉƯÉ

PÀÄAzÀUÉÆüÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 64/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ £Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸À«¸ÁÛgÀ ªÀiÁ»w.
        ¢£ÁAPÀ: 27-04-2017 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ²ªÀgÁd UÀAUÀ¥Àà PÉÆrèªÁqÀ ¸Á: ¸ÀA² EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è, ¢£ÁAPÀ: 27-04-2017 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¸ÀA²-ZÁPÀ®©â gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆAUÀ®, ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 27 / E.JZï 1869 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀA² PÀqɬÄAzÀ ZÁPÀ®©â PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÀgÀtÂAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ« »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd UÀAUÀ¥Àà PÉÆrèªÁqÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀA² FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÀÄAzÀUÉÆüÀ ¦.J¸ï. oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 64/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR¯ÁV gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁzÀ°è ªÀÄgÀt CAvÁ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢vÀÄÛ.

        ¢£ÁAPÀ: 28-04-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ¯ÉAiÀÄ°è DzÀ UÁAiÀÄzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ±ÀjÃgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ F §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ D¥Á¢vÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆAUÀ® ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®èªÁV  ºÁUÀÆ D ¢£À vÁ£ÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ £ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ, ¨Á¯Áf D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÁÌV £ÁUÀgÁd EªÀ¤UÉ zÁR°¹zÀ ¢£À £À£Àß ¯ÉʸÀ£Àì  PÉÆqÀĪÀAvÉ ²ªÀgÁd PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ w½AiÀÄzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀĪÁUÀ £Á£Éà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÈvÀ¤UÉ PÉqÀ« UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ  ¸ÀļÀÄî ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ w½¹zÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EwÛaUÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÀgÁd£À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀzÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è EzÉà d£ÉêÀjAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä fêÀ «ªÀiÁ ¥Á®¹ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ EzÀgÀ°è £Á«Ä¤AiÀiÁV ºÉAqÀw EzÁÝUÀ®Æ PÀÆqÁ CzÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £Á«Ä¤ CAvÁ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj ²ªÀgÁd£À ªÉÄïɠ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÁUÀÆ  ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÉÄÃWÁ EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ oÁuÉUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÄð£ÀAvÉ  ²ªÀgÁd£Éà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÄÝ  EªÀÅUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ²ªÀgÁd¤UÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ. ºÀt fêÀ «ªÉÄAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ±ÉrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀgÁd FvÀ¤UÉ «¥ÀjÃvÀ ¸ÀgÁ¬Ä  PÀÄr¹ ªÀÄ®VzÁUÀ CªÀ£À vÀ®UÉ ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀ UÁrAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÁPÀ®©â-¸ÀA² gÀ¸ÉÛUÉ vÀAzÀÄ ¥ÉưøÀgÀ ¢PÀÄÌ vÀ¦à¸À®Ä C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt JAzÀÄ ¸ÀȶֹzÀÄÝ CzÉ.

        ²æÃ.¸ÀAvÉÆõÀ ¨Á§Ä L.¦.J¸ï J¸ï.¦. zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è   ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©.¦. r.J¸ï.¦ zsÁgÀªÁqÀ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀ  £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ PÀÄAzÀUÉÆüÀ ¹.¦.L ²æÃ. ªÉAPÀl¸Áé«Ä, ¦.J¸ï.L ¢£ÉñÀ dªÀ¼ÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L PÉ.JA.ºÉ¨Áâ¼À, ªÀÄ.J.J¸ï.L J¯ï.J¸ï.ªÀÄÄUÀ¼ÀUÉÃj, ¦.¹. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¦.¹ §rUÉÃgÀ, ¦.¹. ZÀAzÀÄæ, ¦.¹. PÀqÀw, ¦.¹. PÀnÖªÀĤ, JZï.¹. CµÀÖV ªÀÄvÀÄÛ JZï.¹ gÀ« ªÀÄÄUÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ D¥Á¢vÀ ²ªÀgÁd vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ. fêÀ «ªÀiÁ ºÀtzÀ D¸ÉUÁV vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸À£À°è «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr¹  ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁQ  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt CAvÁ ¸ÀȶֹzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ PÉƯÉUÉ §¼À¹zÀ
1) ¸ÀÄwÛUÉ,
2) ±ÀªÀ ¸ÁV¸À®Ä §¼À¹zÀ ¤Ãj£À PÉÊUÁr
3) fêÀ «ªÀiÁ ¥Á®¹AiÀÄ ¨ÁAqÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ
        EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀAzÀ ¹.¦.L PÀÄAzÀUÉÆüÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀPÉÌ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.
PRESS NOTE OF 20-05-2017

PRESS NOTE OF 11-01-2017